Στην επίσημη σελίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας και υπό τον τίτλο Υπηρεσίες υπάρχει αναλυτική επίσημη ενημέρωση προς τους πολίτες για το θεσμό της Διαμεσολάβησης. Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικά από εκείνα που διαβάζουμε στη σχετική ιστοσελίδα :

Τι είναι Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης στην οποία ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, γνωστό ως Διαμεσολαβητής, βοηθά τα μέρη να εντοπίζουν και να αξιολογούν επιλογές και να διαπραγματεύονται μια συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς τους. Η Διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι του δικαστή που επιβάλλει μια απόφαση στα μέρη.

Ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλες για Διαμεσολάβηση;

Όλες οι περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητάς τους ή του αριθμού των μερών, μπορεί να επιλεγούν για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση. Τα είδη των υποθέσεων που συνήθως εισάγονται στη Διαμεσολάβηση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο ανήκουν στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του δίκαιου των εταιρειών της πνευματικής ιδιοκτησίας, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις καταναλωτικές διαφορές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φορολογικές υποθέσεις.

Μερικοί από τους παρακάτω παράγοντες, αναφορικά με την υπόθεση σας, ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη να υπαχθεί στη  Διαμεσολάβηση, όπως:

 • Η πρόθεση να συμμετάσχετε σε Διαμεσολάβηση
 • Η πιθανότητα η απόφαση του δικαστή να μην τερματίσει τη διαφορά σας
 • Η ανάγκη τα μέρη να βρουν έναν τρόπο για να διατηρήσουν τη σχέση τους
 • Η ύπαρξη μη οικονομικών παραγόντων
 • Η βάσιμη πιθανότητα το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τα συμφέροντα των μερών από την απόφαση του δικαστή.

Γιατί τα μέρη να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση προσφέρει πολλά οφέλη σε σχέση με τη διεξαγωγή δίκης  και την έκδοση απόφασης από το δικαστή, όπως:

 • Ώρα: συνήθως μια διαφορά μπορεί να επιλυθεί πιο γρήγορα μέσω της Διαμεσολάβησης παρά μέσω μιας δίκης.
 • Κόστος: εάν μια διαφορά μπορεί να επιλυθεί μέσω Διαμεσολάβησης, το κόστος της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της δίκης μπορεί να αποφευχθεί. Επιπλέον, μετά από τη δίκη, ο ηττηθείς διάδικος μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του επιτυχόντος διαδίκου.
 • Ευελιξία: η Διαμεσολάβηση προσφέρει στα μέρη μεγαλύτερο έλεγχο του αποτελέσματος της υπόθεσης τους. Μια διαδικασία Διαμεσολάβησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μπορεί να οργανωθεί από το Διαμεσολαβητή.
 • Άγχος: ηΔιαμεσολάβηση είναι πιο ανεπίσημη διαδικασία  και προκαλεί λιγότερο φόβο  από την εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου.
 • Εμπιστευτικότητα: η Διαμεσολάβηση είναι ιδιωτική. Ο δικαστής δεν ενημερώνεται για το περιεχόμενο της Διαμεσολάβησης. Επίσης, το περιεχόμενο της Διαμεσολάβησης δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί εις βάρος των μερών, εάν η υπόθεση  εισαχθεί στο δικαστήριο. Το Δικαστήριο συνιστά να συζητήσετε με τον δικηγόρο σας το απόρρητο της Διαμεσολάβησης.
 • Ικανοποίηση: επειδή τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν και συμφωνούν για το αποτέλεσμα της διαφοράς τους, είναι πιθανότερο να ικανοποιηθούν με το αποτέλεσμα και να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο της συμφωνίας τους.
 • Οριστικοποίηση : οι συμφωνίες που προκύπτουν από τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης μπορούν συνήθως να τροποποιηθούν μόνο με τη συμφωνία όλων των μερών.

Πηγή: www.fedcourt.gov.au/services/ADR/mediation

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος –Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών