Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης σε αστικές υποθέσεις εισήχθη για πρώτη φορά στην πολωνική έννομη τάξη το 2005. Ωστόσο, ο αριθμός των συμφωνιών Διαμεσολάβησης παρέμεινε μικρός. Προκειμένου να προωθηθεί η Διαμεσολάβηση στις αστικές υποθέσεις, ιδίως σε διαφορές μεταξύ επιχειρηματιών, ο νόμος της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις στον πολωνικό κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της χρησιμοποίησης της Διαμεσολάβησης, καθώς και στη βελτίωση της δικαστικής διαδικασίας και τη μείωση του σχετικού κόστους. Οι νέες ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ τη 1η Ιανουαρίου 2016.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα δικαστήρια, πέραν της γενικής υποχρέωσης να ενημερώνουν και να ενθαρρύνουν τα μέρη να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση, έχουν τη δυνατότητα να τα κατευθύνουν στη Διαμεσολάβηση σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση που η Διαμεσολάβηση μπορεί να διευκολύνει την επίλυση της διαφοράς. Επίσης, οι διάδικοι υποχρεούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο αν προηγουμένως προσέφυγαν στη Διαμεσολάβηση ή άλλη μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους.

Η αρχή της εμπιστευτικότητας της Διαμεσολάβησης ενισχύθηκε σημαντικά. Εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, όλα τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης πρόσωπα υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά την εν λόγω αρχή. Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν τα ίδια Διαμεσολαβητή ή να ζητήσουν την εξαίρεσή του, αν συντρέχουν περιστάσεις που δημιουργούν αμφιβολίες για την αμεροληψία του. Μία σημαντική τροποποίηση είναι η επιμήκυνση της διάρκειας της Διαμεσολάβησης από έναν σε τρεις μήνες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της Διαμεσολάβησης από άποψη χρόνου και ποιότητας.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εφαρμόσει διάφορες μεθόδους Διαμεσολάβησης. Έχει, επίσης, τη δυνατότητα να επικουρεί τα μέρη στη διατύπωση των προτάσεών τους ή να τους υποδεικνύει άλλους τρόπους συμβιβασμού.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι από το 2005 ο αριθμός των αστικών και εμπορικών υποθέσεων που υπάγονταν στη Διαμεσολάβηση αυξανόταν σταδιακά. Η τελευταία τροποποίηση του νομικού πλαισίου, ωστόσο, οδήγησε στην απότομη αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που υπήχθησαν στη Διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα, από το 2016 ο αριθμός των διαδικασιών Διαμεσολάβησης αστικών υποθέσεων αρμοδιότητας των περιφερειακών δικαστηρίων αυξήθηκε κατά 60%, ενώ διπλασιάστηκε στην περίπτωση των υποθέσεων αρμοδιότητας των επαρχιακών δικαστηρίων.

Πηγή: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9c3c0a3f-f33a-4ab5-b615-0c77bc95acc1


Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια