Ο νόμος περί Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2017. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των τετραετών εντατικών εργασιών της Ομάδας Εργασίας για τη Διεθνή Εμπορική Διαμεσολάβηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαμεσολαβητών, συμβούλων, φοιτητών, χρηματοδοτών, διεθνών επαγγελματιών και φορέων επίλυσης διαφορών, όπως το Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης (Singapore International Mediation Centre) και το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης (Singapore International Mediation Institute).

 Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του νόμου περιλαμβάνονται τα εξής:

  • οι συμφωνίες που απορρέουν από Διαμεσολάβηση με έδρα τη Σιγκαπούρη καταχωρίζονται ως δικαστικές αποφάσεις και μπορούν να εκτελεστούν σε οποιοδήποτε κράτος μπορεί να εκτελεστεί μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στη Σιγκαπούρη
  • δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη ρήτρα υπαγωγής μιας διαφοράς στη Διαμεσολάβηση, καθώς το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα των διαδίκων, μπορεί να αναστείλει άλλες διαδικασίες για την ίδια διαφορά για όσο χρόνο διαρκεί η Διαμεσολάβηση
  • προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα χρηματοδότησης από τρίτα μέρη (third party funding) Διαμεσολαβήσεων που διεξάγονται ως μέρος διαιτησίας
  • οι Διαμεσολαβητές και οι νομικοί παραστάτες μπορούν να είναι και αλλοδαποί, εφόσον η Διαμεσολάβηση διεξάγεται από πιστοποιημένο Διαμεσολαβητή ή παρέχεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών Διαμεσολάβησης.

 Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, η Διαμεσολάβηση είναι σήμερα υποχρεωτική για διαφορές σχετικά με νόμιμους ή συμβατικούς μισθούς, κατά τα οριζόμενα στον νόμο περί εργασιακών αξιώσεων (Employment Claims Act). Ωστόσο, αναμένεται ότι προσεχώς θα υπαχθούν υποχρεωτικά στη Διαμεσολάβηση και οι διαφορές σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο σε περίπτωση που η Διαμεσολάβηση αποτύχει.

 Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ, με την τροποποίηση του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Act) τον Φεβρουάριο του 2017 θεσπίστηκε ένα σύστημα εναλλακτικής επίλυσης των σχετικών διαφορών. Ακολούθως, τον Ιανουάριο του 2018 η Αρχή για την Ανάπτυξη της Πληροφόρησης, των Επικοινωνιών και των ΜΜΕ (Infocomm Media Development Authority – IMDA) ανακοίνωσε την πρόταση ενός συστήματος Διαμεσολάβησης και προσφυγής στο δικαστήριο σε δύο στάδια για την επίλυση των διαφορών με τους αντίστοιχους παρόχους. Η εν λόγω πρόταση προβλέπει την εφαρμογή του συστήματος αφενός σε  μεμονωμένους πελάτες και μικρές επιχειρήσεις και αφετέρου σε παρόχους υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση χρέωσης με τους καταναλωτές όσον αφορά διαφορές από την παροχή των υπηρεσιών, τις ρυθμίσεις των χρεώσεων ή την επιβολή εφάπαξ χρεώσεων. Η σχετική διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 2018 και εκτιμάται ότι η εφαρμογή της Διαμεσολάβησης στις διαφορές αυτές θα θεσμοθετηθεί εντός του έτους.

Πηγή: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b5aceec4-7856-48f9-99fb-4e150fbf5ca4


Βασιλική Κουμπλή

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια