3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ από το

Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.)

από την 02-11-2019 έως και 13-11-2019

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Λασιθίου Κρήτης (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.) ανακοινώνει την έναρξη του 3ΟΥ  Σεμιναρίου Βασικής Εκπαίδευσης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία “International Mediation Consulting” του Καναδά, διάρκειας 80 ωρών (11 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης), που οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Β’ Ν. 4512/2018,το οποίο θα διεξαχθεί από 02 Νοεμβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2019.

Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος τόσο δικηγόροι όσο και μη δικηγόροι και θα γίνεται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες και ειδικότερα:

Σάββατο – Κυριακή, από 10.00 έως 20.30,  και Δευτέρα έως Παρασκευή, από 15.00 έως 20.30,  (με ενδιάμεσα διαλείμματα), στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή ματαίωσε την έναρξη του σεμιναρίου βασικής εκπαίδευσης, στην περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιοδήποτε λόγο.

Σημείωση: Σε κάθε τμήμα εκπαιδευομένων συμμετέχουν 15 (δεκαπέντε) άτομα.Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 80 ωρών του προγράμματος και επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση θα λάβουν Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το “International Mediation Consulting” του Καναδά σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
  4. Αντίγραφο καταθετηρίουΤραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.
  4. Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το τμήμα, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα (www.kedilas.gr) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το τμήμα εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι 1η Νοεμβρίου2019

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων είναι 1.000,00 ευρώ, που κατατίθενται στην:

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (Συν Π.Ε.)

Αριθμός λογαριασμού: 30000305840

ΙΒΑΝ: GR2608700220000300003058402

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

B.I.C.Κρήτης:

τηλ.:2842.304950,

Email:info@bicofcrete.gr, bicofcrete@gmail.com

ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ:

Τηλ.: 6944.420725 (Παπαδάκης Νίκος), 6944.680524 (Τσαγκαράκη Σοφία)

Email:kedilasithiou@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.kedilas.gr

Δείτε την ανακοίνωση εδώ