Η εκπροσώπηση του πελάτη σε μια Διαμεσολάβηση ή διαπραγμάτευση προϋποθέτει μια ιδιαίτερη προσέγγιση και στάση από την πλευρά του δικηγόρου. Ο ρόλος του «διακριτικού» νομικού παραστάτη ο οποίος παρέχει τις συμβουλές του στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συναινετικής επίλυσης διαφορών απαιτεί εντελώς διαφορετικές δεξιότητες από εκείνες του δικηγόρου στη δικαστική διαδικασία. Μερικά από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται ο Διαμεσολαβητής Jonathan Rodrigues είναι τα εξής:

  1. Ο πελάτης, όπως και ο αντίδικος, που συμμετέχουν σε μια Διαμεσολάβηση πρέπει να έχουν γνώση της υπόθεσης και εξουσία να έρθουν σε συμβιβασμό.
  2. Ο νομικός παραστάτης και ο πελάτης του πρέπει να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και προετοιμασμένοι για μια συναινετική προσέγγιση, τόσο σε λεκτικό όσο και σε μη λεκτικό επίπεδο.
  3. Ο νομικός παραστάτης θα πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη του για τον ρόλο του, τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του εμπιστευτικού της χαρακτήρα, και τα πιθανά αποτελέσματα αυτής.
  4. Ο νομικός παραστάτης και ο πελάτης του πρέπει να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τον Διαμεσολαβητή στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις και να του αποκαλύψουν πληροφορίες που δεν θα αποκάλυπταν στις κοινές συναντήσεις με το άλλο μέρος.
  5. Αν ο πελάτης χάσει την ψυχραιμία του, είναι σημαντικό ο νομικός παραστάτης να παραμένει ψύχραιμος, να διατηρεί το χιούμορ του και να επικεντρώνεται στο ζήτημα, συνεχίζοντας τον διάλογο.
  6. Είναι απολύτως αποδεκτό σε μια Διαμεσολάβηση τα μέρη να προβαίνουν σε μικρές παραχωρήσεις, εφόσον αυτό εξυπηρετεί μεγαλύτερα συμφέροντά τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερης σημασίας τόσο η ιεράρχηση των συμφερόντων όσο και ο εντοπισμός των νομικών ζητημάτων.
  7. Στη Διαμεσολάβηση τα μέρη πρέπει να απομακρύνονται από τη νοοτροπία της νίκης πάση θυσία, και να προσανατολίζονται προς μια «win-win» προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό, οι εκατέρωθεν προτάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν και τα δύο μέρη.
  8. Η Διαμεσολάβηση είναι μια εκούσια διαδικασία, και κανένα μέρος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να έρθει σε συμβιβασμό. Ο νομικός παραστάτης πρέπει να αφήνει τον πελάτη του να παίρνει τις αποφάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα του εμπνεύσει εμπιστοσύνη και θα τον βοηθήσει θα αισθανθεί μέρος της διαδικασίας.
  9. Τέλος, ο νομικός παραστάτης στη Διαμεσολάβηση δεν θα πρέπει να διστάζει να παραμείνει σιωπηλός, αν αυτό ενδείκνυται τη δεδομένη στιγμή!

Πηγή: https://www.mediate.com/articles/rodrigues-mediator-alphabet.cfm

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια