Το σήμα μιας επιχείρησης, αποτελεί στην ουσία την ταυτότητα της καθώς διακρίνει τα προϊόντα, ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης, από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Ανάλογα δε με την ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αναγνωρισιμότητα τους στην αγορά, το εμπορικό σήμα αποκτά ιδιαίτερη άυλη εμπορική αξία που πρέπει να προστατευθεί από κάθε μορφής προσβολές. Πως όμως η Διαμεσολάβηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε υποθέσεις που αφορούν τα εμπορικά σήματα;

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4512/2018 (άρθρο 182) οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων υπάγονται πλέον υποχρεωτικά στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης δηλαδή στη διαρθρωμένη αυτή διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, όπου τα μέρη καλούνται εκούσια να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή από τον κατάλογο διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα εμπορικά σήματα προστατεύονται από σειρά διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας και οδηγιών που έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, σύμφωνα με τις οποίες εκείνος που κατέθεσε νόμιμα σήμα και το σήμα αυτό έγινε δεκτό, με αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αποκτά από την κατάθεση του και εφεξής και μέχρις αυτό να διαγραφεί κατά τη νόμιμη διαδικασία, το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί στα προϊόντα ή εμπορεύματα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει.

Παραταύτα το δικαίωμα στο εμπορικό σήμα μπορεί να προσβληθεί με την παραποίηση του ή με την απομίμηση του δηλαδή με την προσέγγιση του με άλλο σήμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό ως προς την προέλευση του από την επιχείρηση του δικαιούχου του σήματος με σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την επιχείρηση αυτή. Μια τέτοια προσβολή μπορεί να καταλήξει στην άσκηση αγωγής για την προστασία του εμπορικού σήματος εκ μέρους του δικαιούχου ο οποίος δικαιούται να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία, τα οποία αποτελούν παραποίηση ή απομίμηση του σήματος του και να αξιώσει αποζημίωση για τη γενόμενη προσβολή. Οι υποθέσεις αυτές οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του ειδικού τμήματος εθνικών και εμπορικών σημάτων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους στη δικαστική διαμάχη καθώς αντίθετα με τους ταχείς ρυθμούς που επικρατούν στην αγορά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρονοβόρα, δαπανηρή και εν τέλει μη ικανοποιητική.

Αναγνωρίζοντας ο νόμος 4512/2018 την ανάγκη των επιχειρήσεων για γρήγορες και λιγότερο δαπανηρές λύσεις, αλλά και την εμπειρία από την χρήση αυτού του θεσμού στο εξωτερικό, προσφέρει πλέον μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης, η οποία από την 18/10/2018 καθίσταται υποχρεωτικό προστάδιο πριν τη συζήτηση ενδίκου βοηθήματος στο δικαστήριο, ευέλικτες και απολύτως ικανοποιητικές λύσεις που μπορούν να προκύψουν εντός μόλις λίγων ωρών, χωρίς την αρνητική δημοσιότητα των δικαστηρίων. Οι λύσεις που προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των εταιρειών καθώς τα μέρη της διαφοράς μπορούν πλέον να καταλήξουν με τη βοήθεια του έμπειρου Διαμεσολαβητή σε λύσεις συμφωνημένες, εχέμυθες, αμοιβαία ικανοποιητικές και εξατομικευμένες. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης, χωρίς δικαστικά έξοδα, καταλήγει στο πρακτικό της Διαμεσολάβησης το οποίο περιλαμβάνει τη συμφωνία των μερών, ένα έγγραφο απολύτως νομικά δεσμευτικό και ισοδύναμα αποτελεσματικό με μια δικαστική απόφαση όπως απαιτούν οι συνθήκες του σύγχρονου εμπορίου.

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών