Σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν. 4512/2018  διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα υπάγονται από την 18.10.2018 υποχρεωτικά σε Διαμεσολάβηση. Για τις υποθέσεις αυτές καθιερώνονται υποχρεωτικά α) αφενός η υποχρέωση εκ μέρους του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντα δικαστική προστασία, να ενημερώσει εγγράφως τον εντολέα του για τη δυνατότητα απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και β)  αφετέρου η υποχρεωτική υπαγωγή της διαφοράς στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης ως υποχρεωτικό προστάδιο πριν τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος, δηλαδή της αγωγής και ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης αυτής.

Είναι προφανές ότι η καινοτομία μιας εφεύρεσης καθώς και η οικονομική της εκμετάλλευση στον τομέα της βιομηχανίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί απολύτως να  ματαιωθούν  από ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα ο οποίος ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του θα ολοκληρωθεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα καθιστώντας μη εκμεταλλεύσιμη στο μεταξύ την εφεύρεση για την πατρότητα της οποίας ερίζουν τα μέρη ή δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στην εκμετάλλευση της. Ο νομοθέτης δικαιολογημένα, εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ταχεία, οικονομικότερη και οριστική επίλυση των εμπορικών αυτών.

Οι διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και στο ειδικό τμήμα Εκδικάσεως Υποθέσεων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εθνικών και Κοινοτικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικών Υποδειγμάτων Χρησιμότητας, Μεταφοράς Τεχνολογίας, Τοπογραφικών Προϊόντων Ημιαγωγών και Συμπληρωματικών Προστασίας Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και εν γένει των υποθέσεων εφευρέσεων.

Οι διαφορές αυτές μπορεί να αφορούν την αναγνώριση της ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω της ανυπαρξίας των ουσιαστικών προϋποθέσεων κατά την απονομή τους, δηλαδή του στοιχείου του «νέου», της εφευρετικής δραστηριότητας καθώς και ότι αυτή είναι επιδεκτική βιομηχανικής ε­φαρμογής, είτε την προστασία του ηθικού δικαιώματος του εφευρέτη επί της εφευρέσεως ασχέτως της απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε την προσβολή του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας με σκοπό ανταγωνισμού δηλαδή για την απόσπαση πελατείας. Πλέον για τις διαφορές αυτές ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτουμένου δικαστική προστασία οφείλει να υποβάλλει σε Διαμεσολαβητή από τη λίστα των διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης αίτημα προσφυγής σε Διαμεσολάβηση.

Ο Διαμεσολαβητής είναι ο ουδέτερος τρίτος, ο οποίος θα υποβάλλει το αίτημα στην άλλη πλευρά και το δικηγόρο της και θα προσφέρει στα μέρη της διαφοράς μια μοναδική ευκαιρία να αποπειραθούν να επιλύσουν τη διαφορά τους, μια εμπορική διαφορά με ιδιαίτερη οικονομική αξία, με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης άμεσα, γρήγορα και πολιτισμένα μακριά από τις αίθουσες των δικαστηρίων χωρίς τις δυσμενείς συνέπειες που συνεπάγεται η δημοσιότητα για τη φήμη των διαδίκων.

 Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών