Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση, η οποία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη Εναλλακτική Μέθοδο Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), και ρυθμίζεται στην Ελλάδα με το ν. 4512/2018, ενδείκνυται σε διαφορές που αφορούν προσβολή, αντιγραφή ή/και εκμετάλλευση κατοχυρωμένου υποδείγματος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Στη Διαμεσολάβηση τα μέρη, με τη συνδρομή και του Δικηγόρου τους, βρίσκουν τη «δική τους λύση»,

  • εξωδικαστικά, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια
  • με γνωστό εξ αρχής το οικονομικό κόστος
  • γρήγορα (σε μερικές ώρες ή ημέρες/εβδομάδες ανάλογα με τη διαφορά και τον αριθμό των μερών)
  • με εμπιστευτικότητα, εάν το επιθυμούν
  • και με απόρρητο το περιεχόμενο της συμφωνίας, εφόσον το επιθυμούν, εκτός, εάν η κοινολόγηση του περιεχομένου της είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της, ή αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης.

Βιομηχανικό υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ενός προϊόντος. Τα βιομηχανικά υποδείγματα είναι τρισδιάστατες διαπλάσεις μορφής, π.χ. κοσμήματα, έπιπλα και ορίζονται  συνήθως, κατά την ειδικότερη εκάστοτε νομοθετική ρύθμιση, ως κάθε νέα γραφική ή πλαστική διαμόρφωση με την  οποία εξασφαλίζεται ειδική εμφάνιση στο προϊόν, όταν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή του. Ένα υπόδειγμα προστατεύεται, εφόσον γίνει καταχώρησή του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι). Επίσης, υπόδειγμα προστατεύεται στην Ελλάδα, εφόσον έχει γίνει διεθνής καταχώρηση με χώρα προσδιορισμού την Ελλάδα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Ο δικαιούχος κατοχυρωμένου υποδείγματος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) έχοντας τίτλο εθνικής προστασίας και εξουσία διαθέσεως του, σε περίπτωση προσβολής ή εκμετάλλευσης, πέραν της δικαστικής προστασίας που του παρέχεται (νόμος 2417/1996 – ΦΕΚ 139 Α΄και προεδρικό, διάταγμα 259/1997 ΦΕΚ 185 Α΄), μπορεί να επιλέξει τη Διαμεσολάβηση ως εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς, και να ρυθμιστούν, σε περίπτωση ευδοκίμησης της Διαμεσολάβησης, ζητήματα, όπως ενδεικτικά, τα κατωτέρω:

  • η άρση της προσβολής και η παράλειψή της στο μέλλον, με συμφωνία κοινά αποδεκτών χρηματικών ποινών, ρητρών ή άλλων μέτρων σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας, που θα ορίσουν τα μέρη με τη συνδρομή των δικηγόρων τους
  • απόδοση της ωφέλειας που τυχόν απέκτησε τρίτος από την αθέμιτη χρήση του σχεδίου ή του υποδείγματος
  • συμφωνία για καταβολή ποσού αναλόγου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης.
  • σε περίπτωση ζημίας του δικαιούχου μπορεί να συμφωνηθεί οποιασδήποτε μορφή αποκατάστασης της (σε τρόπο, είδος κλπ) κατά την απόλυτο ελεύθερη κρίση των μερών
  • μπορεί ακόμα να συμφωνηθεί και η καταστροφή των προϊόντων τρίτων ή η απόδοσή τους στον δικαιούχο

Η τήρηση, από τα μέρη, της συμφωνίας που θα επιτευχθεί, εξασφαλίζεται, διότι σύμφωνα με το  άρθρο 184 παρ. 4 του Ν.4512/2018, από την κατάθεσή στην Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το Πρακτικό Διαμεσολάβησης, κατά το μέρος που περιλαμβάνει αξιώσεις δεκτικές αναγκαστικής εκτέλεσης, αποτελεί τίτλο εκτελεστό (σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2γ΄ ΚΠολΔ) χωρίς άλλα έξοδα υπέρ του Δημοσίου στον επισπεύδοντα διάδικο και μπορεί να περιβληθεί τον τύπο του απογράφου.

Κατόπιν πρόσφατης τροπολογίας που κατέθεσε το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. αναστέλλεται μέχρι την 16η.09.2019, η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής υπαγωγής στη διαδικασία της  Διαμεσολάβησης του άρθρου 182 παρ. 1 στ του Ν.4512/2018 για τις διαφορές που απορρέουν από την προσβολή βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (Ν.2417, ΠΔ 259/1997).

Πηγή : Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (Ο.Β.Ι)

Δέσποινα  Σ. Λασκαρίδου,  Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω / Διαπιστευμένη  Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών  και οικογενειακών διαφορών (TOOLKIT COMPANY- NL, ΚΕΔΙΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), Σύμβουλος Διαπραγματεύσεων