Μιλώντας με τους πελάτες μου και ενημερώνοντάς τους σχετικά με την εξώδικη επίλυση διαφορών και ειδικότερα για τη Διαμεσολάβηση, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το συγκριτικό πίνακα που έχω δημοσιεύσει στο βιβλίο μου σαν εργαλείο, αλλά και σαν παιχνίδι, ώστε να γίνουν κατανοητά τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης. Τους αφήνω για μερικά λεπτά να δουν το συγκριτικό πίνακα:

Δικαστική Διαδικασία Διαμεσολάβηση
Τυπική διαδικασία με συγκεκριμένους κανόνες και με ενέργειες που γίνονται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο Άτυπη διαδικασία, χωρίς τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς
Οι διάδικοι δεν ελέγχουν το αποτέλεσμα Πλήρης έλεγχος του αποτελέσματος από τα μέρη
Χρονοβόρα διαδικασία Διαρκεί 1 – 1 ½ ημέρες
Κοστοβόρος διαδικασία Κόστος μικρό που διανέμεται συνήθως μεταξύ των μερών
Ψυχολογικό ή συναισθηματικό κόστος μεγάλο, το αποτέλεσμα της δίκης είναι άγνωστο, όπως και η δυνατότητα διατήρησης μελλοντικών σχέσεων των μερών Πολύ μικρό το κόστος και αφορά το άγχος επίτευξης συμφωνίας
Κοινωνικό κόστος μεγάλο, λόγω των εξόδων συντήρησης των δικαστηρίων και του όλου δικαιϊκού συστήματος Κανένα κοινωνικό κόστος
Ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος σχεδόν μηδενική, λόγω της μη άμεσης εκδίκασης της υπόθεσης και έκδοσης δικαστικής απόφασης Άμεσο αποτέλεσμα
Προσήλωση στο νόμο, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής απόδοσης Έλεγχος των συμφερόντων των μερών και δικαίου συχνά 100% ικανοποίησή τους
Είναι αδύνατο να κερδίσουν και τα δυο μέρη Νίκη και των δυο μερών (win – win situations)
Δημόσια κατά κανόνα, διαδικασία (δημοσιότητα) Απόρρητο της διαδικασίας
Υποχρεωτική προσφυγή στα δικαστήρια Συνήθως εκούσια προσφυγή στη Διαμεσολάβηση
Συνήθως τα μέρη εκπροσωπούνται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους (παρίστανται δια) Τα μέρη λαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία και είναι παρόντα
Ο δικαστής δεν επικοινωνεί με τους διαδίκους – Λειτουργός του κράτους Ο Διαμεσολαβητής είναι τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο που έρχεται σε επικοινωνία με τα μέρη από κοινού ή σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις
Εκτελεστότητα της απόφασης Υπάρχει δυνατότητα κήρυξης της συμφωνίας ως εκτελεστής
Κατά και μετά το δικαστικό αγώνα τα διάδικα μέρη είναι εχθροί Φιλική διάθεση των μεταξύ διάδικων μερών δυνατότητα συνέχισης των σχέσεων

και μετά τους αφήνω να μου κάνουν ερωτήσεις ή ακόμα καλύτερα να μου πουν αν έχουν κάποια εμπειρία από προσφυγή τους στα δικαστήρια, είτε ως ενάγοντες είτε ως εναγόμενοι, που να επαληθεύει τη στήλη που αφορά τη δικαστική διαδικασία. Πάντοτε μένουν κατάπληκτοι και βέβαια η επιλογή του τρόπου επίλυσης του προβλήματός τους είναι εύκολη.

Πηγή: «Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3898/2010 – ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», Βασιλική Σκορδάκη, Αθήνα 2012

Βασιλική Δημ. Σκορδάκη
Δικηγόρος Αρείου Πάγου & Συμβουλίου της Επικρατείας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας